Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 29 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016.L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że z dniem 25 maja 2018r:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

                        BJ. Kowalewicz SP.J MARCINA 11, 15-521 ZAŚCIANKI

  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także w interesie publicznym. Zgodnie z art.6ust. 1 lit. C) RODO- przetwarzanie jest niezbedne do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.
  • Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do 10 lat po zakończeniu pobytu w Domu Opieki.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
  • Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięia zgody.
  • Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/ Pana narusza przeisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016roku.(RODO)
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację/załatwienie sprawy.
  • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dom Opieki „Lawendowy Zaścianek”

Dom Opieki „Lawendowy Zaścianek”

ul. Marcina 11,
15-521 Zaścianki

tel. +48 512 753 218

mail: kontakt@lawendowyzascianek.pl

Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00.

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone